2018 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлав.

2018-05-25